ΟΡΟΛΟΓΙΑ SOLOPRENEUR

ΟΡΟΣ:
Banners

ΟΡΙΣΜΟΣ:

μια μορφή διαφήμισης στο Διαδίκτυο που παρέχεται από έναν διακομιστή διαφημίσεων. Αυτή η μορφή διαδικτυακής διαφήμισης συνίσταται στην ενσωμάτωση μιας διαφήμισης σε μια ιστοσελίδα. Είναι συνήθως μια φωτογραφία και ένα μικρό κείμενο που συνδέεται με τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου.

ΟΡΟΣ:
Cloud app

ΟΡΙΣΜΟΣ:

είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο Διαδίκτυο όπου κάποια ή όλα τα στοιχεία της λογικής επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων επεξεργάζονται στο σύννεφο (Cloud)

ΟΡΟΣ:
CRM

ΟΡΙΣΜΟΣ:

είναι μια προσέγγιση για τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης μιας επιχείρησης με τους σημερινούς και δυνητικούς πελάτες

ΟΡΟΣ:
Dashboard

ΟΡΙΣΜΟΣ:

εργαλείο που παρακολουθεί οπτικά, αναλύει και εμφανίζει πληροφορίες

ΟΡΟΣ:
FOLLOWER

ΟΡΙΣΜΟΣ:

ένα άτομο που ακολουθεί ή εγγράφεται σε αναρτήσεις άλλου σε έναν ιστότοπο κοινωνικών μέσων

ΟΡΟΣ:
Popup

ΟΡΙΣΜΟΣ:

μια μορφή διαφήμισης που εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο. Είναι ένα μικρό παράθυρο που εμποδίζει την αλληλεπίδραση του χρήστη ενώ περιηγούμε σε μια ιστοσελίδα.

ΟΡΟΣ:
Streamline

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα μιας διαδικασίας, μιας επιχείρησης ή μιας οργάνωσης με απλοποίηση ή εξάλειψη περιττών βημάτων.

ΟΡΟΣ:
Suite

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Μια αποθήκη εφαρμογών αποτελείται γενικά από δύο ή περισσότερα προγράμματα λογισμικού που παραδίδονται σε ένα και μόνο εκτελέσιμο και εγκατεστημένο αρχείο

ΟΡΟΣ:
URL

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Το Uniform Resource Locator είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ενός πόρου στο διαδίκτυο. Οι διευθύνσεις URL αποτελούνται από πολλά μέρη - συμπεριλαμβανομένου ενός πρωτοκόλλου και ενός ονόματος τομέα - που αναφέρουν σε έναν περιηγητή ιστού πώς και πού να ανακτήσει έναν πόρο.

ΟΡΟΣ:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Η απασχολησιμότητα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) στο Γλωσσάρι του Πανεπιστημίου Ικανοτήτων ως ένας συνδυασμός παραγόντων (όπως ειδικές δεξιότητες εργασίας και ηλεκτρονικές δεξιότητες) που επιτρέπουν στα άτομα να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση ή να εργαστούν, στην απασχόληση και την πρόοδο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

ΟΡΟΣ:
Ανάλυση SWOT

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Ανάλυση που χρησιμοποιείται σε οργανωτικό επίπεδο για τον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο μια επιχείρηση ευθυγραμμίζεται με τις τροχιές ανάπτυξής της και τα σημεία αναφοράς επιτυχίας. Θα καθορίσει τα Πλεονεκτήματα, τις Αδυναμίες, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές μιας επιχείρησης.

ΟΡΟΣ:
Ανάπτυξη Ιδεών

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Η ανάπτυξη ιδεών είναι μια διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης και επικοινωνίας ιδεών. Υπάρχουν δύο τρόποι να δημιουργηθεί μια ιδέα και να μετατραπεί σε μια καινοτόμο ιδέα.

ΟΡΟΣ:
Ανάπτυξη Προορισμού

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Η αναγνώριση των Απομακρυσμένων Περιοχών ως μοναδικού Προορισμού που πρέπει να προσδιορίζεται και να αναπτύσσεται με σαφήνεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι το Απομακρυσμένο σημείο του προορισμού θα γίνει ένα αποτελεσματικό εργαλείο.

ΟΡΟΣ:
Ανατροφοδότηση

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Η ανατροφοδότηση είναι χρήσιμη στην ανάπτυξη ιδεών. Η παροχή ποικίλης πληροφόρησης μπορεί να προσφέρει βελτιώσεις και να αποτελέσει δείκτη για τη μελλοντική ομάδα στόχων των ιδεών.

ΟΡΟΣ:
Απομάκρυσμένες περιοχές ως προορισμός

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Αξιοποιώντας την απόμακρη θέση ενός τόπου για να δημιουργηθεί ένα πλεονέκτημα στην οικονομία μέσω του τουρισμού.

ΟΡΟΣ:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Υποκειμενική νομική θέση, προστατευόμενη από το νόμο, η οποία συνίσταται στην εξουσία να αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σύμφωνα με τα συμφέροντα του

ΟΡΟΣ:
ΔΣ (Δημόσιες Σχέσεις)

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Οι επαγγελματίες των δημόσιων σχέσεων βοηθούν μια επιχείρηση ή ένα άτομο να καλλιεργούν θετική φήμη στο κοινό μέσω διαφόρων απλήρωτων ή κερδοφόρων επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και των προσωπικών δεσμεύσεων. Βοηθούν επίσης τους πελάτες να υπερασπιστούν τη φήμη τους σε μια κρίση που απειλεί την αξιοπιστία τους.

ΟΡΟΣ:
Διάδρομος

ΟΡΙΣΜΟΣ:

"Ο χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η εκκίνηση, αν υποτεθεί ότι τα τρέχοντα έσοδα και τα έξοδα σας παραμένουν σταθερά. Συνήθως υπολογίζεται με τη διαίρεση της τρέχουσας θέσης μετρητών από το τρέχον μηνιαίο ποσοστό καύσης "

ΟΡΟΣ:
Δικτύωση

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Η δικτύωση είναι μια κοινωνικοοικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της οποίας οι επιχειρηματίες και οι επιχειρηματίες συναντώνται για να σχηματίσουν επιχειρηματικές σχέσεις και να αναγνωρίσουν, να δημιουργήσουν ή να δράσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, να μοιραστούν πληροφορίες και να αναζητήσουν πιθανούς συνεργάτες για επιχειρήσεις.

ΟΡΟΣ:
Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

ΟΡΙΣΜΟΣ:

ένα έργο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην επέκταση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις πληρωμές μικρών ποσών σε ευρώ μέσω τραπεζικών μεταφορών, άμεσων χρεώσεων και καρτών πληρωμής.

ΟΡΟΣ:
Επιχειρηματική Ευφυΐα

ΟΡΙΣΜΟΣ:

ένας τύπος παρακολούθησης πληροφοριών που περιλαμβάνει όλες τις παρακολουθήσεις όπως τη παρακολούθηση κοινωνικής μέριμνας, την εταιρική παρακολούθηση, την ανταγωνιστική νοημοσύνη, την επιχειρηματική ευφυΐα, την παρακολούθηση των προμηθευτών, την παρακολούθηση της εικόνας, τη νόμιμη παρακολούθηση, ή την παλιά τεχνολογία.

ΟΡΟΣ:
Επιχειρηματικό Μοντέλο

ΟΡΙΣΜΟΣ:

ένα εργαλείο σύνθεσης που περιγράφει τις ιδέες, το σκοπό, το κέρδος, το κόστος, τις δραστηριότητες και την επικοινωνία ολόκληρου του έργου. Περιγράφει τη λογική με την οποία ένας οργανισμός δημιουργεί, διανέμει και συλλαμβάνει αξία.

ΟΡΟΣ:
Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Έγγραφο ανάλυσης έργου με κόστος και έσοδα συχνά με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές.

ΟΡΟΣ:
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη συνεργασία των σ

ΟΡΙΣΜΟΣ:

επισκόπηση των μέσων της ΕΕ που συμβάλλουν στη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της γνώσης των δυνητικών ενδιαφερομένων για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τα υπάρχοντα μέσα (άμεσες και έμμεσες) και τη στήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ πέρα από την ΕΕ

ΟΡΟΣ:
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΟΡΙΣΜΟΣ:

προωθεί την επιχειρηματικότητα μέσω χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων

ΟΡΟΣ:
Ημερολόγιο περιεχομένου κοινωνικών μέσων

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Ένα ημερολόγιο που βοηθά στην αποφυγή λαθών και οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές θέσεις. Τα ημερολόγια περιεχομένου σας βοηθούν επίσης να δημιουργήσετε στόχους και στρατηγικές για την επίτευξή τους και να παρακολουθείτε την πρόοδό σας προς αυτές.

ΟΡΟΣ:
Κοινωνικά μέσα

ΟΡΙΣΜΟΣ:

περιλαμβάνει διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας αφιερωμένα στην αλληλεπίδραση της κοινότητας, στην κοινή χρήση περιεχομένου και στη συνεργασία. Μεταξύ των τύπων των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, βρίσκουμε φόρουμ, ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, κοινωνικούς σελιδοδείκτες ή wikis.

ΟΡΟΣ:
Κοινότη τα στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Αντί να προσπαθείτε να πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερους οπαδούς, επικεντρωθείτε στην εύρεση πελατών που ενδιαφέρονται, πιστών και αφοσιωμένων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να αναπαράγουν το περιεχόμενό σας, όπως τις αναρτήσεις σας και να γίνουν πελάτες.

ΟΡΟΣ:
Μέθοδος Συνεχούς Παρακολούθησης

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Ο κύκλος Συνεχούς Παρακολούθησης είναι ένα μοντέλο συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας που αποτελείται από μια λογική ακολουθία τεσσάρων βασικών φάσεων: Σχέδιο, Δοκιμή, Μελέτη και Πράξη.

ΟΡΟΣ:
Μαρτυρίες

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Γραπτή σύσταση από έναν διασημότερο ή ικανοποιημένο πελάτη που επιβεβαιώνει την απόδοση, την ποιότητα και / ή την αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Οι Μαρτυρίες είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία μάρκετινγκ.

ΟΡΟΣ:
Οικονομικός Σχεδιασμός

ΟΡΙΣΜΟΣ:

σύνολο επιλογών χρηματοοικονομικών επενδύσεων που αντικατοπτρίζουν τους στόχους ζωής του επενδυτή. Τα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε τέσσερις οικονομικές καταστάσεις - Ισολογισμός - Κατάσταση αποτελεσμάτων / Λογαριασμός αποτελεσμάτων / Κατάσταση εσόδων / εξόδων - Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Ροής - Προϋπολογισμός Κόστους Έναρξης Από αυτές τις οικονομικές καταστάσεις μπορούμε να λάβουμε την πρώτη ύλη για περαιτέρω οικονομική ανάλυση.

ΟΡΟΣ:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ:

το δικαίωμα κάποιου να κρατήσει τα προσωπικά του θέματα και τις σχέσεις μυστικές. το δικαίωμα ότι κάποιος πρέπει να κρατήσει την προσωπική του ζωή ή προσωπικές πληροφορίες μυστικά ή γνωστά μόνο σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων

ΟΡΟΣ:
Πέντε Εργαλεία Σκέψης

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Η μέθοδος των Πέντε Εργαλείων Σκέψης προέρχεται από συστηματική εφευρετική σκέψη που αξιοποιεί πέντε σχέδια σκέψης. αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, ενοποίηση εργασιών και εξάρτηση χαρακτηριστικών για τη δημιουργία ενός καινοτόμου.

ΟΡΟΣ:
Παρακολούθηση Μάρκετινγκ

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Όλες οι τεχνικές που επιτρέπουν στην εταιρεία να ακούει το περιβάλλον της (ανταγωνιστές, πελάτες, διανομείς, μακροοικονομικό περιβάλλον)

ΟΡΟΣ:
Προσφερόμενη αξία

ΟΡΙΣΜΟΣ:

διαφορά μεταξύ παροχών που εισπράχθηκαν και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν.

ΟΡΟΣ:
Πρόγραμμα COSME

ΟΡΙΣΜΟΣ:

έχει ως στόχο να διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους - δημιουργία, επέκταση ή μεταφορά επιχειρήσεων. Χρηματοδοτεί το δίκτυο Enterprise Europe Network, το οποίο βοηθά τις ΜΜΕ να βρουν επιχειρηματικούς και τεχνολογικούς εταίρους και να κατανοούν την κοινοτική νομοθεσία. Η COSME υποστηρίζει τους επιχειρηματίες ενισχύοντας την επιχειρηματική εκπαίδευση, καθοδήγηση, καθοδήγηση και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.

ΟΡΟΣ:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ:

για το υποκείμενο των δεδομένων νοείται κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία ο ίδιος, με δήλωση ή σαφή θετική ενέργεια, συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν ή αυτήν

ΟΡΟΣ:
Σημεία Ενιαίας Εξυπηρέτησης (PSC)

ΟΡΙΣΜΟΣ:

είναι δικτυακές πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και να ολοκληρώνουν τις διαδικτυακές διοικητικές διαδικασίες.

ΟΡΟΣ:
Συστηματική εφευρετική σκέψη

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Η συστηματική εφευρετική σκέψη είναι μια τεχνική για τη δημιουργία νέων λύσεων, εξετάζοντας μια ιδέα ή ένα προϊόν από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

ΟΡΟΣ:
Σύμπλεξη

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Οι επιχειρήσεις σας πρέπει να είναι αλληλεπιδραστικές για να επωφεληθούν από τις κοινωνικές δυνατότητες. Δημοσίευση περιεχομένου που οι χρήστες θέλουν να διαβάσουν, να υποβάλουν ερωτήσεις και να τους αρέσουν, να επαναλάβουν και να σχολιάσουν τις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών. Ξεκινήστε διαγωνισμούς για να αυξήσετε την προβολή σας.

ΟΡΟΣ:
Το GDPR (ή το RGPD)

ΟΡΙΣΜΟΣ:

είναι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Θα τεθεί σε ισχύ το 2018 και θα επηρεάσει όλες τις εταιρείες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους κατοίκους της Ευρώπης. Ο κανονισμός GDPR (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) επιδιώκει πολλούς φιλόδοξους στόχους: • Την τυποποίηση του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. • Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων αναπτύσσοντας αυτοέλεγχο. • Ενίσχυση του δικαιώματος των ανθρώπων (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα να ξεχαστεί, δικαίωμα μεταφοράς, κλπ.).

ΟΡΟΣ:
Τοποθεσίες προορισμού

ΟΡΙΣΜΟΣ:

είναι μια ανεξάρτητη ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ειδικά για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφημιστικής καμπάνιας. Είναι η σελίδα όπου ο επισκέπτης «προσγειώνεται» όταν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση του Google AdWords ή παρόμοια. Οι σελίδες προορισμού σχεδιάζονται με έναν μόνο στόχο, γνωστό ως Call for Action (CTA).

ΟΡΟΣ:
Χώροι συνεργασίας

ΟΡΙΣΜΟΣ:

H Συνεργασία είναι ένα πρότυπο παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει άτομα που εργάζονται ανεξάρτητα ή συνεργάζονται σε κοινόχρηστο χώρο γραφείων.

ΟΡΟΣ:
Ψηφιακές τεχνολογίες

ΟΡΙΣΜΟΣ:

ηλεκτρονικά εργαλεία, συστήματα, συσκευές και πόροι που παράγουν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται δεδομένα. Πολύ γνωστά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα κοινωνικά μέσα, τα online παιχνίδια, τα πολυμέσα και τα κινητά τηλέφωνα. Η ψηφιακή μάθηση είναι κάθε είδους μάθηση που χρησιμοποιεί τεχνολογία. Μπορεί να συμβεί σε όλους τους τομείς μάθησης προγράμματος σπουδών.

ΟΡΟΣ:
???????????? ??????

ΟΡΙΣΜΟΣ:

? ???????????? ??? ?????? ????? ??? ?????? ???????? ??? ??? ???????? ????? ??? ?????. ???? ?????? ?????? ??????? ?? ??????, ? ????? ???? ????? ? ?????? ??? ??????? ??? ???? ?? ??????? ??? ?????????? ????? ???????.