Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ SOLOPRENEUR

Το SOLOPRENEUR είναι η συγκεκριμένη απάντηση σε συγκεκριμένες δεξιότητες και ανάγκες ικανοτήτων για αυξημένη απασχολησιμότητα μέσω μονοπατιών αυτοαπασχόλησης για άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν προκλήσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Στους IO2 οι εταίροι θα χαρτογραφήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν Solo-Entrepreneurs. Εκτός από την ανάπτυξη καινοτόμου κατάρτισης, οι εταίροι θα εντοπίσουν και θα επιλέξουν ανάμεσα στα υπάρχοντα εργαλεία / πόρους / λύσεις εκείνους που είναι περισσότερο επιδεκτικοί στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης.

Η χαρτογράφηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων Solopreneusrhip θα περιγράφει τις πραγματικές και αντιλαμβανόμενες μαθησιακές ανάγκες μέσω μιας σειράς ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και πληροφοριών.